ARCHIWALNY BIP
od 2005 do 2019

   mapa strony   |   kontakt   |

Uchwały senatu 2005

UCHWAŁA NR 01/2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie: zaopiniowania wniosków o zatrudnienie nauczycieli akademickich.

UCHWAŁA NR 02/2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie: zmiany wymiaru praktyk zawodowych

UCHWAŁA NR 03/2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 lutego 2005roku w sprawie: powołania Akademickiego Niepublicznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy Kolegium Karkonoskim Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Jeleniej Górze i nadania statutu

UCHWAŁA NR 04/2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie: zaopiniowania wniosków o zatrudnienie nauczycieli akademickich w IT

UCHWAŁA NR 05/2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie: zmian w Regulaminie pracy Senatu KK

UCHWAŁA NR 06/2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 21 marca 2005 roku zmieniająca Uchwałę nr 46/2004 z dnia 25 października 2004r. w sprawie zasad zwalniania studentów studiów zaocznych z obowiązku odbywania praktyk zawodowych

UCHWAŁA NR 7/2005 SENTU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie: przyznania studentom stypendiów za wyniki w nauce oraz za wyniki w sporcie na rok akademicki 200/42005 (dot. Rekrutacji lutowej 2005)

UCHWAŁA NR 08/2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie nauczycieli akademickich w IP

UCHWAŁA NR 09/2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia studiów podyplomowych Ekologia i ochrona środowiska, aspekty ekonomiczno – prawne i przyrodnicze

UCHWAŁA NR 10/2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia studiów podyplomowych Wychowanie do życia w rodzinie

UCHWAŁA NR 11/2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia studiów podyplomowych Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum

UCHWAŁA NR 12/2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie: powołania Studium Języków Obcych

UCHWAŁA NR 13/2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie: powołania Studium Wychowania Fizycznego

UCHWAŁA NR 14 /2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie: ustalenia zasad i trybu przyjmowania na studia w roku akademickim 2006/2007.

UCHWAŁA 15/2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie: ustalenia zasad i trybu przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2006 - 2008

UCHWAŁA 17/2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie: zaopiniowania Regulaminu przyznawania nagród Rektora z Uczelnianego Funduszu Nagród Kolegium Karkonoskiego

UCHWAŁA NR 18/2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie: opinii o podziale wyniku finansowego netto za rok 2004

UCHWAŁA NR 19/2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie: zaopiniowania sprawozdania finansowego KK za rok 2004

UCHWAŁA NR 20/2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego KK na rok 2005

UCHWAŁA NR 21/2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 13 czerwca 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego KK za rok 2004

UCHWAŁA NR 22/2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 13 czerwca 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia podziału wyniku finansowego netto za rok 2004

UCHWAŁA NR 23/2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 13 czerwca 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego KK na rok 2005

UCHWAŁA NR 24/2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 13 czerwca 2005 roku w sprawie: przyznania panu prof. dr hab. n. med. Zbigniewowi Domosławskiemu medalu ZasłuŜony dla Kolegium Karkonoskiego

UCHWAŁA NR 25/2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 września 2005 roku zmieniająca uchwałę nr 46/2004 z dnia 25 października 2004 roku w sprawie: zasad zwalniania studentów studiów zaocznych z obowiązku odbywania praktyk zawodowych

UCHWAŁA NR 26/2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 września 2005 roku w sprawie: wprowadzenia ośmiosemestralnych studiów na kierunku Filologia w Instytucie Języków Zachodnich.
Załącznik 1Załącznik 2

UCHWAŁA NR 27/2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 września 2005 roku w sprawie : zmiany wymiaru tygodniowego i godzinowego dla VII semestru specjalności Pielęgniarstwo, fizjoterapia i techniki medyczne w zakresie specjalizacji pielęgniarstwo

UCHWAŁA NR 28/2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 września 2005 roku w sprawie: aneksu do planu nauczania na studiach zawodowych – pomostowych – kierunek Pielęgniarstwo, w typie A, B i C

UCHWAŁA NR 29/2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 września 2005 roku w sprawie : zatwierdzania ramowego planu nauczania na kierunku Edukacja techniczno - informatyczna, semestr I

UCHWAŁA NR 30/2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 września 2005 roku w sprawie: ustalenia wymiaru godzin na działalność administracyjną Rektora w ramach jego pensum w roku akademickim 2005/2006

UCHWAŁA NR 31/2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 września 2005 roku w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie nauczycieli akademickich w IP, IT

UCHWAŁA NR 32/2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 września 2005 roku w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie nauczycieli akademickich w IEM, IJZ, IJS

UCHWAŁA NR 33 / 2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 10 października 2005 roku w sprawie: struktury organizacyjnej Kolegium Karkonoskiego

UCHWAŁA NR 34/2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 10 października 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia planu studiów zaocznych na kierunku Pedagogika, specjalność Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacja

UCHWAŁA NR 35/2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 10 października 2005 roku w sprawie: anulowania naboru kandydatów na studia w miesiącu lutym w 2006 roku.

UCHWAŁA NR 36/2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 10 października 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego KK na rok 2005

UCHWAŁA NR 37/2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie: ustalenia zasad i trybu przyjmowania na studia w roku akademickim 2006/2007.

UCHWAŁA NR 38 / 2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie: aneksu do planu nauczania na studiach zawodowych – pomostowych – kierunek Pielęgniarstwo, w typie A, B i C

UCHWAŁA NR 39 / 2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie: kierunków działań inwestycyjnych na lata 2005 – 2012 oraz planu inwestycyjnego na lata 2005 – 2008 Kolegium Karkonoskiego dla programu INTERREG IIIA i programu ZPORR

UCHWAŁA NR 40 / 2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 listopada 2005r w sprawie: wyraŜenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na realizację pn. : ”Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni w celu utworzenia transgranicznego centrum sportów wodnych w Jeleniej Górze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu INTERREG III A.

UCHWAŁA NR 41/2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie: wyraŜenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na realizację pn. : ”Przebudowa krytej pływalni w celu utworzenia centrum rekreacyjno – wypoczynkowego w Jeleniej Górze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu ZPORR.

UCHWAŁA NR 42/2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie: wyraŜenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na pn.: ”Przebudowa i rozbudowa hali sportowej w celu utworzenia transgranicznego centrum sportowego w Jeleniej Górze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu INTERREG III A.

UCHWAŁA NR 43/2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie: wyraŜenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na realizację pn.: ”Przebudowa i rozbudowa powojskowego budynku hali sportowej dla Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu ZPORR.

UCHWAŁA NR 44 / 2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie: stosowania obcojęzycznych nazw oraz logo Kolegium Karkonoskiego

UCHWAŁA NR 45/2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie: wyboru uzupełniającego członka Rady Bibliotecznej

UCHWAŁA NR 46/2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie : wyboru biegłego rewidenta

UCHWAŁA NR 47/2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie : rozwiązania Rady Programowej >Wydawnictwa KTN – KK<

UCHWAŁA NR 48 /2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie: przewidywanych ilości miejsc na studiach w roku akademickim 2006/2007.

UCHWAŁA NR 49/2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego KK na rok 2005

UCHWAŁA NR 50/2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego KK na rok 2006

UCHWAŁA NR 51/2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 39/2005 dotyczącej kierunków działań inwestycyjnych na lata 2005 –2012 oraz planu inwestycyjnego na lata 2005 – 2008 Kolegium Karkonoskiego dla programu INTERREG III i programu ZPORR

UCHWAŁA NR 52/2005 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 grudnia 2005roku w sprawie: wyraŜenia zgody na finansowanie ze środków własnych uczelni oraz zaciągnięcie zobowiązań finansowych na realizację zadania pn.: ”Przebudowa i rozbudowa powojskowego budynku hali sportowej dla Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu ZPORR.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marcin Rajkowski
Dokument z dnia: 04.04.2008
Dokument oglądany razy: 4 880
Opublikował: Marcin Rajkowski
Publikacja dnia: 15.05.2008
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl