ARCHIWALNY BIP
od 2005 do 2019

   mapa strony   |   kontakt   |

Ochrona danych osobowych

 KLAUZULA INFORMACYJNA

do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-500 Jelenia Góra.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Jerzego SZELINGERA, do którego kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: Jerzy.Szelinger@kpswjg.pl , tel. 75 6453 321 lub korespondencyjnie na adres administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) postępowania rekrutacyjnego- na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego, przez okres 2 lat, od zakończenia postępowania rekrutacyjnego;

b) w celach dydaktycznych, tj. toku studiów, – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) – wypełnienie obowiązku prawnego, przez 50 lat od ukończenia studiów;

c) realizacji umowy zatrudnienia na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Art. 221) w związku z art. 6 ust. 1 pkt c) oraz art. 9 ust. 2 pkt b) RODO –przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, przez okres 50 lat od zakończenia stosunku pracy;

d) realizacji umowy zlecenia której są Państwo stroną (tj. art. 6 ust. 1 pkt b) oraz art. 9 ust. 2 pkt b) RODO), – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, przez okres 5 lat (w przypadku umowy zlecenia bez składki ZUS) lub 50 lat (w przypadku umów ze składką ZUS) od zakończenia umowy,

e) realizacji innej umowy, której są Państwo stroną (tj. art. 6 ust. 1 pkt b) RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy przez okres 5 lat od zakończenia umowy,

f) promocyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych,

g) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym i Kodeksem Pracy.

4. W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych.

5. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji oraz profilowaniu.

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Jerzy Szelinger
Dokument z dnia: 14.02.2019
Dokument oglądany razy: 753
Opublikował: Marcin Rajkowski
Publikacja dnia: 14.02.2019
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl