ARCHIWALNY BIP
od 2005 do 2019

   mapa strony   |   kontakt   |

Uchwały senatu 2006

UCHWAŁA NR 01/2006 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 23 stycznia 2006 roku w sprawie : działań podejmowanych przez uczelnię w wypadku skazania studenta prawomocnym wyrokiem sądowym

UCHWAŁA NR 02/2006 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 23 stycznia 2006 roku w sprawie : zatwierdzania ramowego planu nauczania na kierunku Edukacja techniczno - informatyczna, semestr II

UCHWAŁA NR 03/2006 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 23 stycznia 2006 roku w sprawie : zatwierdzania zmian w planie nauczania na kierunku Wychowanie fizyczne

UCHWAŁA NR 4/2006 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 23 stycznia 2006 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozpoczęcie prac nad kierunkiem Zarządzanie i inżynieria produkcji

UCHWAŁA NR 5/2006 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 23 stycznia 2006 roku w sprawie : wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu Audyt perspektyw zatrudnienia i kwalifikacji osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku realizowanego wspólnie z Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

UCHWAŁA NR 6/2006 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie : korekty uchwały nr 37/2005 z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyjmowania na studia w roku akademickim 2006/2007

UCHWAŁA NR 7/2006 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie : uchwalenia Statutu Kolegium Karkonoskiego

UCHWAŁA NR 08/2006 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie : organizacji zajęć lektoratu języka angielskiego i niemieckiego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Kolegium Karkonoskim dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2005/2006

UCHWAŁA NR 09/2006 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie: zmiany sposobu zaliczania praktyk zawodowych

UCHWAŁA NR 10/2006 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie: zmiany zasad zlecania zajęć dydaktycznych

UCHWAŁA NR 11/2006 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie: zaopiniowanie wniosków o zatrudnienie nauczycieli akademickich w Instytucie Edukacji Medycznej

UCHWAŁA NR 12/2006 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie nauczycieli akademickich w Instytucie Pedagogiki

UCHWAŁA NR 13/2006 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 24 kwietnia 2006roku w sprawie: ukonstytuowania się Rady Wydawniczej oraz zasad działalności wydawniczej w Kolegium Karkonoskim
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

UCHWAŁA NR 14/2006 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 24 kwietnia 2006roku w sprawie: przyjęcia na studia studentów białoruskich

UCHWAŁA NR 15/2006 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 24 kwietnia 2006roku w sprawie: Korekty podziału zajęć dydaktycznych w Instytucie Języków Zachodnich w semestrze letnim roku akademickiego 2005/2006

UCHWAŁA NR 16/2006 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 24 kwietnia 2006roku w sprawie: zaopiniowania utworzenia kół naukowych w instytutach Kolegium Karkonoskiego

UCHWAŁA NR 17/2006 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 15 maja 2006roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu Studiów Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze
ZAŁĄCZNIK 1

UCHWAŁA NR 18/2006 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 15 maja 2006 roku w sprawie: ustalania pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk oraz warunków jego obniżania

UCHWAŁA NR 19/2006 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 15 maja 2006 roku w sprawie: ustalenia zasad i trybu przyjmowania na studia w roku akademickim 2007/2008.

UCHWAŁA NR 20/2006 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 15 maja 2006roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kolegium Karkonoskiego za rok 2005

UCHWAŁA NR 21/2006 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 15 maja 2006 roku w sprawie: zatwierdzenia podziału wyniku finansowego netto za rok 2005

UCHWAŁA NR 22/2006 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 15 maja 2006 roku w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego KK na rok 2006

UCHWAŁA NR 23/2006 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 15 maja 2006 roku w sprawie: wyraŜenia zgody na przystąpienie do porozumienia o powołaniu Forum Obywatelskiego Partnerstwo dla Regionu Karkonoskiego

UCHWAŁA NR 24/2006 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 15 maja 2006roku w sprawie: składki członkowskiej Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych Na

UCHWAŁA NR 42/2006 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 września 2006 roku w sprawie: ustalenia wymiaru praktyk zawodowych

UCHWAŁA NR 43/2006 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 września 2006 roku w sprawie: zatwierdzenia zmian w planie nauczania na kierunku Filologia angielska

UCHWAŁA NR 44/2006 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 września 2006 roku w sprawie: zatwierdzenie zmian do Statutu KK zgodnie z uwagami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

UCHWAŁA NR 45/2006 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 września 2006 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie nauczania na kierunku Wychowanie fizyczne

UCHWAŁA NR 46/2006 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 września 2006 roku w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie nauczycieli akademickich w Instytucie Pedagogiki

UCHWAŁA NR 47/2006 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 września 2006 roku w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie nauczycieli akademickich w Instytucie Techniki

UCHWAŁA NR 48/2006 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 września 2006 roku w sprawie: przedłużenia rekrutacji na rok akademicki 2006/2007

UCHWAŁA NR 49/2006 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 września 2006 roku w sprawie: zatwierdzenia zmian w planie nauczania na kierunku Filologia polska

UCHWAŁA NR 50/2006 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 września 2006 roku w sprawie: zatwierdzenia zmian w planie nauczania na kierunku Filologia niemiecka

UCHWAŁA NR 51/2006 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 października 2006 roku w sprawie: przygotowania studiów filologicznych do włączenia do oferty Study in Poland

UCHWAŁA NR 52/2006 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 października 2006 roku w sprawie: realizacji przedmiotu wychowanie fizyczne w formie zajęć rehabilitacyjnych

UCHWAŁA NR 53/2006 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 października 2006 roku w sprawie: kształcenia nauczycielskiego w Instytucie Języków Słowiańskich

UCHWAŁA NR 54/2006 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 października 2006 roku w sprawie: kształcenia inżynierskiego na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna

UCHWAŁA NR 55/2006 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 października 2006 roku w sprawie: zasad zwalniania studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z obowiązku odbywania praktyk zawodowych

UCHWAŁA NR 56/2006 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 października 2006 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz warunków zwalniania z tych opłat studentów w roku akademickim 2006/2007 w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze.ZAŁĄCZNIK 1

UCHWAŁA NR 57/2006 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 października 2006 roku w sprawie : wyboru biegłego rewidenta

UCHWAŁA NR 58/2006 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 października 2006 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie nauczania na kierunku Wychowanie fizyczne

UCHWAŁA NR 59/2006 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie: zatwierdzenia zmian w planie nauczania studiów podyplomowych Pedagogika opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej na rok akademicki 2006/2007

UCHWAŁA NR 60/2006 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 27 listopada 2006roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu Studiów Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze
ZAŁĄCZNIK 1

UCHWAŁA NR 61/2006 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 27 listopada 2006roku w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie nauczycieli akademickich w Instytucie Edukacji Medycznej

UCHWAŁA NR 62/2006 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 27 listopada 2006roku w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie nauczycieli akademickich w Instytucie Pedagogiki

UCHWAŁA NR 63/2006 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego KK na rok 2006

UCHWAŁA NR 64/2006 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie: przewidywanych ilości miejsc na studiach w roku akademickim 2007/2008.

UCHWAŁA NR 65/2006 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie: zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego KK na rok 2007
ZAŁĄCZNIK 1

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marcin Rajkowski
Dokument z dnia: 04.04.2008
Dokument oglądany razy: 4 774
Opublikował: Marcin Rajkowski
Publikacja dnia: 04.04.2008
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl