ARCHIWALNY BIP
od 2005 do 2019

   mapa strony   |   kontakt   |

Zarządzenia Rektora 2009

Zarządzenie nr 1/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie: Regulaminu Praktyk Zawodowych w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze
Załącznik

 Zarządzenie nr 2/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacji i Realizacji Praktyk Zawodowych w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 3/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne o wartości powyżej kwoty 14.000 EURO, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, na rok 2009
Załącznik

Zarządzenie nr 4/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie: udzielania zamówień publicznych, których wartość wyrażona w złotych nie przekracza równowartości kwoty 14.000 EURO, w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze
Załącznik

Zarządzenie nr 5/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 16 lutego 2009 roku w sprawie: zlecenia zajęć dydaktycznych, liczebności grup studenckich oraz minimalnej liczby studentów na kierunku lub specjalności

Zarządzenie nr 6/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie: Regulaminu przyznawania świadczenia świątecznego z okazji Świąt Wielkanocnych w roku 2009
Załącznik 1

  Zarządzenie nr 7/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 41/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 8/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 5/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 9/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 6 kwietnia 2009 roku w sprawie: powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Zarządzenie nr 10/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 6 kwietnia 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na uruchomienie studiów podyplomowych w Wydziale Humanistycznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 11/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie: wprowadzenia dnia rektorskiego i godzin rektorskich.

Zarządzenie nr 12/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Zespołu Wdrażającego do realizacji projektu pn. Przebudowa i rozbudowa hali sportowej zlokalizowanej w kompleksie uczelnianym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej 18

Zarządzenie nr 13/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Premiowania Pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze
Załącznik

Zarządzenie nr 14/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 6 maja 2009 roku w sprawie: podziału funduszu nagród dla pracowników Kolegium Karkonoskiego

Zarządzenie nr 15/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 6 maja 2009 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2009/2010.
Załącznik 1
Załącznik 2

Zarządzenie nr 16/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 6 maja 2009 roku w sprawie: określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2009/2010

Zarządzenie nr 17/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie: wprowadzenia nowych załączników do Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów Kolegium Karkonoskiego

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8
Załącznik 9

Zarządzenie nr 18/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie: określenia progowego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta

Zarządzenie nr 19/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie: ustalenia kwot stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium za wyniki w nauce i sporcie, na rok akademicki 2009/2010

Zarządzenie nr 20/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie: przeprowadzenia oceny nauczycieli akademickich w Kolegium Karkonoskim w roku akademickim 2008/2009.

Zarządzenie nr 21/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie: określenia wysokości miesięcznej opłaty z tytułu zamieszkania w Domu Studenta wnoszonej przez studentów Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze w roku akademickim 2009/2010

Zarządzenie nr 22/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 32/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze w sprawie zawierania ze studentami umów o kształcenie

Zarządzenie nr 23/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie: wprowadzenia aneksów do umów o kształcenie zawieranych ze studentami.

Zarządzenie nr 24/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 5 czerwca 2009 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 24/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 25/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2009/2010 w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Załącznik

Zarządzenie nr 26/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie: ustalenia terminu urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Kolegium Karkonoskim

Zarządzenie nr 27/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 41/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 28/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 15 lipca 2009 roku w sprawie : przesunięcia środków finansowych w ramach zatwierdzonego planu inwestycyjnego na rok 2009

Zarządzenie nr 29/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 21 lipca 2009 w sprawie: warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Kolegium Karkonoskiego

Zarządzenie nr 30/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji realizacji praktyk zawodowych na rok akademicki 2009/2010 w Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze
ZAŁĄCZNIK

Zarządzenie nr 31/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie: zmiany zarządzenia 23/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji realizacji praktyk zawodowych w roku akademickim 2008/2009 w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze
ZAŁĄCZNIK

Zarządzenie nr 32/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 10 sierpnia 2009 roku w sprawie: zmiany Zarządzenie nr 12/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 23 kwietnia 2009 roku.

Zarządzenie nr 33/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 14 sierpnia 2009 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 17/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze w sprawie wprowadzenia nowych załączników do Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów Kolegium Karkonoskiego

Zarządzenie nr 34/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 14 sierpnia 2009 roku w sprawie: zmiany do Zarządzenia nr 45/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze w sprawie: wprowadzenia w życie Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów Kolegium Karkonoskiego

Zarządzenie nr 35/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 10 września 2009 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji Organizacji i Działania Archiwum Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze
Załącznik1
Załacznik2
Załącznik3

Zarządzenie nr 36/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 15 września 2009 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłat pobieranych za wydanie dokumentów.

Zarządzenie nr 37/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 16 września 2009 roku w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości usytuowanej przy ul. Zamojskiego 7 w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 38/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 16 września 2009 roku w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do rozpatrzenia odwołań w czasie rekrutacji na rok akademicki 2009/2010.

Zarządzenie nr 39/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 21 września 2009 roku w sprawie: zmiany do Zarządzenia nr 45/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze w sprawie: wprowadzenia w życie Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów Kolegium Karkonoskiego

Zarządzenie nr 40/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 21września 2009 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia nr 18/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze w sprawie określenia miesięcznego progowego dochodu na osobę w rodzinie studenta

Zarządzenie nr 41/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: zmiany do Zarządzenia nr 19/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze w sprawie: ustalenia kwot stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium za wyniki w nauce i sporcie, na rok akademicki 2009/2010

Zarządzenie nr 42/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 21 września 2009 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 17/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze w sprawie wprowadzenia nowych załączników do Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów Kolegium Karkonoskiego
Załącznik

Zarządzenie nr 43/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: zmiany w organizacji roku akademickiego 2009/2010 w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze na studiach niestacjonarnych dla kierunków studiów pedagogika i fizjoterapia.

Zarządzenie nr 44/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 8 października 2009 roku w sprawie: powołania dodatkowych opiekunów studenckich praktyk zawodowych w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 45/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 8 października 2009 roku w sprawie: opłat za praktyki zawodowe studentów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków pedagogicznych w roku akademickim 2009/2010.

Zarządzenie nr 46/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 8 października 2009 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia nr 18/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie określenia miesięcznego progowego dochodu na osobę w rodzinie studenta

Zarządzenie nr 47/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 8 października 2009 roku w sprawie : określenia wysokości opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia podyplomowe

Zarządzenie nr 48/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia października 2009 roku w sprawie: ustalenia minimum kadrowego w Kolegium Karkonoskim dla kierunków studiów.

Zarządzenie nr 48a/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 8 października 2009 roku w sprawie powierzenia dodatkowych zadań nauczycielom akademickim.

Zarządzenie nr 49/2009  Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 8 października 2009 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia nr 19/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie ustalenia kwot stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium za wyniki w nauce i sporcie, na rok akademicki 2009/2010

Zarządzenie nr 50/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 12 października 2009 roku w sprawie: wprowadzenia zasad użyczania sprzętu specjalistycznego studentom niepełnosprawnych w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze
Załącznik

Zarządzenie nr 51/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 15 października 2009 roku w sprawie : wprowadzenia godzin rektorskich

Zarządzenie nr 52/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 21 października 2009 roku w sprawie: przeprowadzenia oceny nauczycieli akademickich w Kolegium Karkonoskim w roku akademickim 2009/2010.

Zarządzenie nr 53/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 21 października 2009 roku w sprawie : określenia wysokości opłat z tytułu zamieszkania w Domu Studenta wnoszonej przez studentów studiów niestacjonarnych Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 54/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 21 października 2009 roku w sprawie : określenia wysokości opłat z tytułu zamieszkania w Domu Studenta wnoszonej przez osoby, które nie są studentami ani kadrą dydaktyczną Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 55/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 21 października 2009 roku w sprawie : określenia wysokości opłat z tytułu zamieszkania w Domu Studenta wnoszonej przez kadrę dydaktyczną Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 56/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 21 października 2009 roku w sprawie: powołania opiekunów studenckich praktyk zawodowych w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 57/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 21 października 2009 roku w sprawie : zawierania z słuchaczami umów o kształcenie i warunkach odpłatności za studia podyplomowe

Zarządzenie nr 58/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 21 października 2009 roku w sprawie : utworzenia studiów podyplomowych w Wydziale Humanistycznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze na kierunku pedagogika pod nazwą : Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka

Zarządzenie nr 59/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 21 października 2009 roku w sprawie : powołania kierownika pierwszej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Humanistycznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze na kierunku pedagogika pod nazwą : Kwalifikacje pedagogiczne.

Zarządzenie nr 60/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 21 października 2009 roku w sprawie : ustalenia wysokości opłaty za pierwszą edycję studiów podyplomowych w Wydziale Humanistycznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze na kierunku pedagogika pod nazwą : Kwalifikacje pedagogiczne.

Zarządzenie nr 61/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 3 listopada 2009 roku w sprawie: organizowania szkolenia studentów Kolegium Karkonoskiego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zarządzenie nr 62/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górzez dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie: utworzenia kursu dokształcającego na Wydziale Technicznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Grafika komputerowa z projektowaniem stron WWW.

Zarządzenie nr 63/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie : ustalenia wysokości opłaty za pierwszą edycję kursu dokształcającego na Wydziale Technicznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Grafika komputerowa z projektowaniem stron WWW.

Zarządzenie nr 64/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie: Regulaminu przyznawania świadczenia świątecznego z okazji Świąt Bożego Narodzenia w roku 2009
Załącznik dostępny w serwisie pracowniczym KK

Zarządzenie Nr 65/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie: powołania koordynatorów Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS)

Zarządzenie nr 66/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale Technicznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą : Nauczanie informatyki i technologii informacyjnej

Zarządzenie nr 67/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie: ustalenia opłaty za pierwszą edycję studiów podyplomowych na Wydziale Technicznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Nauczanie informatyki i technologii informacyjnej

Zarządzenie nr 68/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie: powołania kierownika pierwszej edycji studiów podyplomowych na Wydziale Technicznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze na kierunku pod nazwą: Nauczanie informatyki i technologii informacyjnej.

Zarządzenie nr 69/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie : utworzenia kursu dokształcającego na Wydziale Technicznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą : Aplikacje internetowe PHP

Zarządzenie nr 70/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie : ustalenia opłaty za pierwszą edycję kursu dokształcającego na Wydziale Technicznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą : Aplikacje internetowe PHP

Zarządzenie nr 71/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie : utworzenia kursu dokształcającego na Wydziale Technicznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą : Grafika komputerowa

Zarządzenie nr 72/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie : ustalenia opłaty za pierwszą edycję kursu dokształcającego na Wydziale Technicznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Grafika
komputerowa

Zarządzenie nr 73/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie : utworzenia kursu dokształcającego na Wydziale Technicznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Grafika komputerowa + www

Zarządzenie nr 74/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie : ustalenia opłaty za pierwszą edycję kursu dokształcającego na Wydziale Technicznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Grafika komputerowa + www

Zarządzenie nr 75/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie : utworzenia kursu dokształcającego na Wydziale Technicznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Tworzenie stron WWW –
XHTML i CSS

Zarządzenie nr 76/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie : ustalenia opłaty za pierwszą edycję kursu dokształcającego na Wydziale Technicznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Tworzenie stron WWW – XHTML i CSS

Zarządzenie nr 77/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie : utworzenia kursu dokształcającego na Wydziale Technicznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą : Projektowanie i programowanie baz danych MS SQL Server

Zarządzenie nr 78/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia listopada 2009 roku w sprawie : ustalenia opłaty za pierwszą edycję kursu dokształcającego na Wydziale Technicznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Projektowanie i programowanie baz danych MS SQL Server

Zarządzenie nr 79/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie: utworzenia kursu dokształcającego na Wydziale Technicznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs z matematyki przygotowujący do matury i studiów

Zarządzenie nr 80/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 25listopada 2009 roku w sprawie: ustalenia opłaty za pierwszą edycję kursu dokształcającego na Wydziale Technicznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs z matematyki przygotowujący do matury i studiów

Zarządzenie nr 81/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale Technicznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Systemy mikroprocesorowe i układy programowalne.

Zarządzenie nr 82/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie : ustalenia opłaty za pierwszą edycję studiów podyplomowych na Wydziale Technicznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą : Systemy mikroprocesorowe i układy programowalne.

Zarządzenie nr 83/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale Technicznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Projektowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi

Zarządzenie nr 84/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie : ustalenia opłaty za pierwszą edycję studiów podyplomowych na Wydziale Technicznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą : Projektowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi

Zarządzenie nr 85/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie: utworzenia kursu dokształcającego na Wydziale Technicznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Obsługa komputera według standardów europejskich (ECDL)

Zarządzenie nr 86/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie: ustalenia opłaty za pierwszą edycję kursu dokształcającego na Wydziale Technicznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Obsługa komputera według standardów europejskich (ECDL)

Zarządzenie nr 87/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie: utworzenia kursu dokształcającego na Wydziale Technicznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Podstawy obsługi komputera i Internetu.

Zarządzenie nr 88/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie: ustalenia opłaty za pierwszą edycję kursu dokształcającego na Wydziale Technicznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Podstawy obsługi komputera i Internetu.

Zarządzenie nr 89/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale Technicznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Inżynieria bezpieczeństwa ogólnego i bhp

Zarządzenie nr 90/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie: ustalenia opłaty za pierwszą edycję studiów podyplomowych na Wydziale Technicznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Inżynieria bezpieczeństwa ogólnego i bhp

Zarządzenie nr 91/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie: zasad podziału dotacji przyznanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” na działania zdecentralizowane Erasmus typu „Mobilność – Szkoły wyższej” w roku akademickim 2009/2010.
Załącznik

Zarządzenie nr 92/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie : utworzenia kursu dokształcającego na Wydziale Przyrodniczym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą : Kurs instruktorów sportu – część ogólna

Zarządzenie nr 93/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie : ustalenia opłaty za pierwszą edycję kursu dokształcającego na Wydziale Przyrodniczym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą : Kurs instruktorów sportu – część ogólna

Zarządzenie nr 94/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie : powołania kierownika pierwszej edycji kursu dokształcającego na Wydziale Przyrodniczym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów sportu – część ogólna

Zarządzenie nr 95/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie : utworzenia kursu dokształcającego na Wydziale Przyrodniczym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej – część ogólna.

Zarządzenie nr 96/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie : ustalenia opłaty za pierwszą edycję kursu dokształcającego na Wydziale Przyrodniczym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej – część ogólna.

Zarządzenie nr 97/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie: powołania kierownika pierwszej edycji kursu dokształcającego na Wydziale Przyrodniczym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej – część ogólna.

Zarządzenie nr 98/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie : utworzenia kursu dokształcającego na Wydziale Przyrodniczym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów sportu - piłka nożna

Zarządzenie nr 99/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie : ustalenia opłaty za pierwszą edycję kursu dokształcającego na Wydziale Przyrodniczym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów sportu – piłka nożna

Zarządzenie nr 100/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie : powołania kierownika pierwszej edycji kursu dokształcającego na Wydziale Przyrodniczym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów sportu – piłka nożna.

Zarządzenie nr 101/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie : utworzenia kursu dokształcającego na Wydziale Przyrodniczym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów sportu – pływanie

Zarządzenie nr 102/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie : ustalenia opłaty za pierwszą edycję kursu dokształcającego na Wydziale Przyrodniczym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów sportu – pływanie

Zarządzenie nr 103/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie: powołania kierownika pierwszej edycji kursu dokształcającego na Wydziale Przyrodniczym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów sportu – pływanie.

Zarządzenie nr 104/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie: przewidywanych ilości miejsc na studiach w roku akademickim 2010/2011.

Zarządzenie nr 105/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie: zmiany zarządzenia 30/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji realizacji praktyk zawodowych w roku akademickim 2009/2010 w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze
Załącznik

Zarządzenie nr 106/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 45/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 8 października 2009 roku w sprawie opłat za praktyki zawodowe studentów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków pedagogicznych w roku akademickim 2009/2010

Zarządzenie nr 107/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie: określenia wysokości opłaty za egzamin poprawkowy na studiach podyplomowych i kursach dokształcających

Zarządzenie nr 108/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie : powołania kierownika pierwszej edycji kursu dokształcającego na Wydziale Przyrodniczym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej – narciarstwo zjazdowe.

Zarządzenie nr 109/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie : utworzenia kursu dokształcającego na Wydziale Przyrodniczym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą : Kurs instruktorów rekreacji ruchowej narciarstwo zjazdowe.

Zarządzenie nr 110/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie : ustalenia opłaty za pierwszą edycję kursu dokształcającego na Wydziale Przyrodniczym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej – narciarstwo zjazdowe.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marcin Rajkowski
Dokument z dnia: 09.02.2009
Dokument oglądany razy: 9 444
Opublikował: Marcin Rajkowski
Publikacja dnia: 27.10.2010
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl