ARCHIWALNY BIP
od 2005 do 2019

   mapa strony   |   kontakt   |

Uchwały senatu 2009

UCHWAŁA NR 1/2009 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego Kolegium Karkonoskiego na rok 2008.

UCHWAŁA NR 2/2009 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze na rok 2009

UCHWAŁA NR 3/2009 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie: uchylenia Uchwały nr 10/2008 Senatu Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacji i Realizacji Praktyk Zawodowych w Kolegium Karkonoskim.

UCHWAŁA NR 4/2009 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie: uchylenia Uchwały nr 41/2008 Senatu Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 27 października 2008 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacji i realizacji praktyk zawodowych

UCHWAŁA NR 5/2009 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie: nadania imienia Juliusza Słowackiego Bibliotece i Centrum Informacji Naukowej Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 6/2009 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wprowadzenie specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna na kierunku pedagogika na Wydziale Humanistycznym Kolegium Karkonoskiego.

UCHWAŁA NR 7/2009 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 23 lutego 2009 w sprawie: wyrażenia zgody na opłacenie składki członkowskiej za rok 2009 na rzecz Stowarzyszenia Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych

UCHWAŁA NR 8/2009 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie: uchwalenia zmian w Regulaminie studiów Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z 26 kwietnia 2007 roku.
Załącznik

UCHWAŁA NR 9/2009 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 5/2008 Senatu Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie warunków zwalniania studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z obowiązku odbywania praktyki zawodowej dla kierunków prowadzonych przez Wydział Techniczny

UCHWAŁA NR 10/2009 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 7/2008 Senatu Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji oceniającej nauczycieli akademickich

UCHWAŁA NR 11/2009 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 18/2008 Senatu Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie warunków zwalniania studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z obowiązku odbywania praktyki zawodowej dla kierunków prowadzonych przez Wydział Humanistyczny

UCHWAŁA NR 12/2009 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze za rok 2008

UCHWAŁA NR 13/2009 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia podziału wyniku finansowego netto za rok 2008

UCHWAŁA NR14/2009 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze na rok 2009

UCHWAŁA NR 15/2009 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych i Kursów Dokształcających Realizowanych w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze
Załącznik

UCHWAŁA NR 16/2009 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie: zmian do uchwały Senatu nr 29/2007 określającej szczegółowe zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz warunki zwalniania z tych opłat studentów Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 17/2009 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na finansowanie ze środków własnych uczelni oraz zaciągniecie zobowiązań finansowych na realizację zadania pn. Przebudowa i rozbudowa krytej pływali zlokalizowanej w kompleksie uczelnianym Kolegium karkonoskiego współfinansowanego ze środków UE z programu RPO

UCHWAŁA NR 18/2009 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE 25 maja 2009 roku w sprawie: uchwalenia zmian do Regulaminu studiów podyplomowych i kursów dokształcających realizowanych w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 19/2009 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie: ustalenia zasad i trybu przyjmowania na studia w roku akademickim 2010/2011

UCHWAŁA NR 20/2009 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie: zmian w Uchwale Senatu KK nr 29/2008 z dnia 26 maja 2008r dotyczącej zasad i trybu przyjmowania na studia w roku akademickim 2009/2010.

UCHWAŁA NR 21/2009 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia zmian w Regulaminie Realizacji Pracy Dyplomowej oraz Przebiegu Egzaminu Dyplomowego w Kolegium Karkonoskim.

UCHWAŁA NR 22/ 2009 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie: ujednolicenia nazw specjalności na kierunku filologia

UCHWAŁA NR 23/ 2009 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie: uściślenia nazwy specjalności na kierunku filologia polska

UCHWAŁA NR 24/2009 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udział w finansowaniu opracowania Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego.

UCHWAŁA NR 25/2009 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na opłacenie składki członkowskiej za rok 2009 na rzecz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

UCHWAŁA NR 26/ 2009 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie: tworzenia specjalności i/lub specjalizacji oraz zmian z nimi związanych.

UCHWAŁA NR 27/2009 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na opłacenie składki członkowskiej za rok 2009 na rzecz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

UCHWAŁA NR 28/2009 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 września 2009 roku w sprawie: przyznania Panu Piotrowi Borysowi medalu Zasłużony dla Kolegium Karkonoskiego

UCHWAŁA NR 29/2009 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 września 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego Kolegium Karkonoskiego na rok 2009.

UCHWAŁA NR 30/2009 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 września 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze do Trójnarodowej Sieci Edukacji Ekologicznej.

UCHWAŁA NR 31/2009 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 września 2009 roku w sprawie: wprowadzenia Zasad realizacji programu Erasmus w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze
Załącznik

UCHWAŁA NR 32/2009 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 września 2009 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania wyróżnienia Złota Odznaka Kolegium Karkonoskiego
Załącznik

UCHWAŁA NR 33/2009 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 października 2009 roku w sprawie: uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 34/2009 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 października 2009 roku w sprawie: zmiany Statutu Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 35/2009 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 października 2009 roku w sprawie: wyboru biegłego rewidenta

UCHWAŁA NR 36/2009 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 października 2009 roku w sprawie: powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Oceniającej nauczycieli akademickich.

UCHWAŁA NR 37/2009 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 października 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie zatrudnienia przez prof. dr hab. inż. Tomasza Winnickiego Prorektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 38/2009 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie: specjalności na kierunku filologia polska

UCHWAŁA NR 39/2009 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie: uchylenia Uchwały nr 26/2009 Senatu Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie tworzenia specjalności i/lub specjalizacji oraz zmian z nim związanych

UCHWAŁA NR 40/2009 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie: uchylenia § 2 Uchwały nr 3/2009 Rady Wydziału Technicznego Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zaniepokojenia postawą przedstawicieli Wydziału Technicznego na posiedzeniach Senatu i Komisji Senackich

UCHWAŁA NR 41/2009 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie: wyboru przewodniczącego i zastępcy Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich.

UCHWAŁA NR 42/2009 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego Kolegium Karkonoskiego na rok 2009.

UCHWAŁA NR 43/2009 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze na rok 2010

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marcin Rajkowski
Dokument z dnia: 21.04.2009
Dokument oglądany razy: 6 217
Opublikował: Marcin Rajkowski
Publikacja dnia: 08.02.2010
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl