ARCHIWALNY BIP
od 2005 do 2019

   mapa strony   |   kontakt   |

Zarządzenia Rektora 2008

Zarządzenie nr 1/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 3 stycznia 2008 roku w sprawie: określenia ilości członków Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 2/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 3 stycznia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia w życie znowelizowanego Regulaminu Pracy Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze
ZAŁĄCZNIK

Zarządzenie nr 3/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 8 stycznia 2008 roku w sprawie: ustalenia procentowych wskaźników premii dla kanclerza

Zarządzenie nr 4/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 9 stycznia 2008 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, na rok 2008
ZAŁĄCZNIK

Zarządzenie nr 5/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 9 stycznia 2008 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej i ustalenia regulaminu działania tej Komisji, do przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, na rok 2008

Zarządzenie nr 6/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie: Regulaminu przyznawania świadczenia świątecznego z okazji Świąt Wielkanocnych w roku 2008

Zarządzenie nr 7/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie: przeprowadzenia oceny nauczycieli akademickich w Kolegium Karkonoskim w roku akademickim 2007/2008

Zarządzenie nr 8/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 25 marca 2008roku w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości usytuowanej przy ul. Zamojskiego 7 w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 9/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 3 kwietnia 2008 roku w sprawie: powołania opiekuna studenckich praktyk zawodowych dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 10/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie: szczegółowych zasad szkolenia pracowników Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarządzenie nr 11/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie: szczegółowych obowiązków i odpowiedzialności pracowników i studentów w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Kolegium
Karkonoskim w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 12 /2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2008/2009.
ZAŁĄCZNIK

Zarządzenie nr 13/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie: określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2008/2009.

Zarządzenie nr 14/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie: powołania opiekuna studenckich praktyk zawodowych dla kierunku Filologia w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 15/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie: podziału funduszu nagród dla pracowników Kolegium Karkonoskiego.

Zarządzenie nr 16/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów Kolegium Karkonoskiego

Zarządzenie nr 17/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie: wprowadzenia nowych załączników do Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów Kolegium Karkonoskiego

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8
Załącznik 9

Zarządzenie nr 18/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie: określenia progowego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta

Zarządzenie nr 19/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie: ustalenia kwot stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium za wyniki w nauce i sporcie, na rok akademicki 2008/2009

Zarządzenie nr 20/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie: Wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze
Załącznik

 Zarządzenie nr 21/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie: ustalenia terminu urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Kolegium Karkonoskim

Zarządzenie Nr 22/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do rozpatrzenia odwołań w czasie rekrutacji na rok akademicki 2008/2009.

Zarządzenie nr 23/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji realizacji praktyk zawodowych w roku akademickim 2008/2009 w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze
Załącznik

Zarządzenie nr 24/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 1 września 2008 roku w sprawie: opłat za praktyki zawodowe studentów stacjonarnych i niestacjonarnych specjalności i kierunków pedagogicznych w roku akademickim 2008/2009

Zarządzenie nr 25/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 4 września 2008 roku w sprawie: określenia wysokości miesięcznej opłaty z tytułu zamieszkania w Domu Studenta wnoszonej przez studentów Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze w semestrze zimowym w roku akademickim 2008/2009

Zarządzenie nr 26/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 5 września 2008 roku w sprawie: warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Kolegium Karkonoskiego.

Zarządzenie nr 27/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 19 września 2008 roku w sprawie: określenia wysokości opłat z tytułu zamieszkania w Domu Studenta wnoszonej przez studentów studiów niestacjonarnych Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze w semestrze zimowym w roku akademickim 2008/2009.

Zarządzenie nr 28/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 19 września 2008 roku w sprawie: określenia wysokości opłat z tytułu zamieszkania w Domu Studenta wnoszonej przez kadrę dydaktyczną Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze w semestrze zimowym w roku akademickim 2008/2009.

Zarządzenie nr 29/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 19 września 2008 roku w sprawie: określenia wysokości opłat z tytułu zamieszkania w Domu Studenta wnoszonej przez osoby, które nie są studentami ani kadrą dydaktyczną Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze w semestrze zimowym w roku akademickim 2008/2009.

Zarządzenie nr 30/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 19 września 2008 roku w sprawie: wysokości dodatków funkcyjnych dla kierowników zakładów

Zarządzenie nr 31/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 19 wrzesień 2008 roku w sprawie: okresu trwania umowy o pracę nauczycieli akademickich zatrudnianych w Kolegium Karkonoskim w ramach stosunku pracy

Zarządzenie nr 32/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 19 września 2008 roku w sprawie: zawierania ze studentami umów o kształcenie.

Zarządzenie Nr 33/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 30 września 2008 roku w sprawie: organizowania szkolenia studentów Kolegium Karkonoskiego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zarządzenie nr 34/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 30 września 2008 roku w sprawie: przeprowadzenia egzaminu z przysposobienia obronnego studentek i studentów w roku akademickim 2008/2009.

Zarządzenie nr 35/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 7 października 2008 roku w sprawie: wprowadzenia godzin rektorskich w dniu 13 października 2008 roku.

Zarządzenie nr 36/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 09 października 2008 roku w sprawie: ustalenia minimum kadrowego w Kolegium Karkonoskim dla kierunków studiów.

Zarządzenie nr 37/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 9 października 2008 roku w sprawie: wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów.

 Zarządzenie nr 38/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 2 października 2008 roku w sprawie: wprowadzenia dodatku specjalnego dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w języku obcym.

Zarządzenie nr 39/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 27 października 2008 roku w sprawie: wprowadzenia godzin rektorskich w dniu 31 października 2008 roku

Zarządzenie nr 40/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 27 października 2008 roku w sprawie : dokonania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 41/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 30 października 2008 roku w sprawie : powołania opiekunów studenckich praktyk zawodowych dla poszczególnych kierunków studiów w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 42/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie: Regulaminu przyznawania świadczenia świątecznego z okazji Świąt Bożego Narodzenia w roku 2008
Załącznik

Zarządzenie nr 43/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie: obowiązku przekazywania Rektorowi Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze podjętych uchwał przez Radę Wydziału Humanistycznego, Radę Wydziału Przyrodniczego, Radę Wydziału Technicznego

Zarządzenie nr 44/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu zasad określania liczby 5% najlepszych absolwentów Kolegium Karkonoskiego na potrzeby banków udzielających kredytów studenckich.

Załącznik
 

Zarządzenie nr 45/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie: Regulaminu Mieszkańca Domu Studenta dla Studentów Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze
Załącznik

Zarządzenie nr 46/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia dnia rektorskiego

Zarządzenie nr 47/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 11 grudnia 2008 w sprawie: uzupełnienia składu Rady Wydawniczej Kolegium Karkonoskiego

Zarządzenie nr 48/2008 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie: przewidywanych ilości miejsc na studiach w roku akademickim 2009/2010.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marcin Rajkowski
Dokument z dnia: 04.04.2008
Dokument oglądany razy: 7 407
Opublikował: Marcin Rajkowski
Publikacja dnia: 14.10.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl