ARCHIWALNY BIP
od 2005 do 2019

   mapa strony   |   kontakt   |

Zarządzenia Rektora 2007

Zarządzenie nr 01/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie: zmiany w harmonogramie przygotowania programów nauczania w Systemie Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS)

Zarządzenie nr 02/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie zawierania ze studentami umów dotyczących warunków odpłatności za studia

Zarządzenie nr 03/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie: ustalenia minimum kadrowego w Kolegium

Zarządzenie nr 04/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne powyżej 60.000 Euro w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na rok 2007

Zarządzenie Nr 05/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej i ustalenia regulaminu działania tej komisji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 60 000 euro.

Zarządzenie nr 06/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie: przeprowadzenia oceny nauczycieli akademickich w Kolegium Karkonoskim w roku akademickim 2006/2007

Zarządzenie nr 07/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 01 lutego 2007 roku w sprawie: ustalenia minimum kadrowego w Kolegium Karkonoskim dla kierunków studiów

Zarządzenie nr 08/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 12 lutego 2007 roku w sprawie: zmian w dokumentacji studiów dla prowadzonych dotychczas specjalności po ich przyporządkowaniu do kierunków studiów.

Zarządzenie nr 09 /2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie: Zmiany Zarządzenia nr 25/2006 Rektora Kolegium Karkonoskiego

Zarządzenie nr 10/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej

Zarządzenie nr 11/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie: Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze
ZAŁąCZNIK 1

Zarządzenie nr 12/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w jeleniej Górze z dnia 01 marca 2007 roku w sprawie: Regulaminu przyznawania świadczenia świątecznego z okazji Świąt Wielkanocnych w roku 2007
ZAŁĄCZNIK 1

Zarządzenie nr 13/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie : wysokości wynagrodzenia opiekunów studenckich praktyk zawodowych
ZAŁĄCZNIK 1

Zarządzenie nr 14/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: wprowadzenia godzin rektorskich w dniu 04 kwietnia 2007 roku

Zarządzenie nr 15/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie: wprowadzenia godzin rektorskich

Zarządzenie nr 16/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie: zmiany do Zarządzenia nr 15/2002 Rektora Kolegium Karkonoskiego z dnia 14 maja 2002 roku

Zarządzenie nr 17/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie: wprowadzenia dnia rektorskiego 30 kwietnia 2007 roku

Zarządzenie nr 18/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie: podziału funduszu nagród dla nauczycieli akademickich.

Zarządzenie nr 19/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 22 maja 2007 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji realizacji praktyk zawodowych w roku akademickim 2007/2008 w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze
ZAŁĄCZNIK 1

Zarządzenie nr 20/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 22 maja 2007 roku w sprawie: wysokości opłaty za KURS komputerowy - poziom podstawowy i średniozaawansowany organizowany dla pracowników Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 21/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie: określenia progowego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta.

Zarządzenie nr 22/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie: ustalenia kwot stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium za wyniki w nauce i sporcie, na rok akademicki 2007/2008.

Zarządzenie nr 23/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie: wprowadzenia nowych załączników do Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów Kolegium Karkonoskiego.

Zarządzenie nr 24/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie: określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2007/2008.

Zarządzenie nr 25/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 05 czerwca 2007 roku w sprawie: wprowadzenia dnia rektorskiego 08 czerwca 2007 roku.

Zarządzenie nr 26/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie: ustalenia terminu urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Kolegium Karkonoskim.

Zarządzenie nr 27/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie: warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Kolegium Karkonoskiego.

Zarządzenie nr 28/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2007/2008.
ZAŁĄCZNIK1

Zarządzenie nr 29/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie: zasad pracy komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2007/2008.
ZAŁĄCZNIK 1

Zarządzenie nr 30 /2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie: okresu trwania umowy o pracę nauczycieli akademickich podejmujących po raz pierwszy zatrudnienie w Kolegium Karkonoskim w ramach stosunku pracy.

Zarządzenie nr 32/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 03 września 2007 roku w sprawie: realizacji prawa autorskiego dotyczącego utworów pracowniczych
ZAŁĄCZNIK1

Zarządzenie Nr 33/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 10 września 2007 roku w sprawie: zasad pracy komisji rekrutujących kandydatów na studia w roku akademickim 2007/2008.

Zarządzenie nr 34/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego z dnia 10 września 2007 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Studiów w Kolegium Karkonoskim.

Zarządzenie nr 35/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 13 września 2007 roku w sprawie: utworzenia zakładów w Wydziale Technicznym

Zarządzenie nr 36/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 13 września 2007 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Rektora nr 02/2007 z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie zawierania ze studentami umów dotyczących warunków odpłatności za studia

Zarządzenie nr 37/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 21 września 2007 roku w sprawie: warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Kolegium Karkonoskiego

Zarządzenie nr 38/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 24 września 2007 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze
ZAŁĄCZNIK 1

Zarządzenie nr 39/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 24 września 2007 roku w sprawie: opłat bibliotecznych

Zarządzenie nr 40/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 25 września 2007 roku w sprawie: wprowadzenia nowych załączników do Zarządzenia Rektora nr 02/2007 z dnia 15 stycznia 2007 w sprawie zawierania ze studentami umów dotyczących warunków odpłatności za studia
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

Zarządzenie nr 41/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 28 września 2007 roku w sprawie: utworzenia zakładów w Wydziale Humanistycznym

Zarządzenie nr 42/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 28 września 2007 roku w sprawie: wprowadzenia dnia rektorskiego

Zarządzenie nr 43/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 28 września 2007 roku w sprawie: opłat za praktyki studentów stacjonarnych i niestacjonarnych specjalności i kierunków pedagogicznych w roku akademickim 2007/2008

Zarządzenie nr 44/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 28 września 2007 roku w sprawie : powołania opiekunów studenckich praktyk zawodowych dla poszczególnych kierunków studiów w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 44a/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 05 października 2007 roku w sprawie: wprowadzenia dodatku specjalnego dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w języku obcym.

Zarządzenie nr 45/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 5 października 2007 roku w sprawie: wprowadzenia w życie Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów Kolegium Karkonoskiego
ZAŁĄCZNIK 1

Zarządzenie nr 46/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 8 października 2007 roku w sprawie: utworzenia zakładów w Wydziale Przyrodniczym

Zarządzenie nr 47/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 29 października 2007 roku w sprawie: wprowadzenia dnia rektorskiego

Zarządzenie nr 49/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 29 października 2007 roku w sprawie: ustalenia minimum kadrowego w Kolegium Karkonoskim dla kierunków studiów.

Zarządzenie nr 50/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie: postępowania rejestracyjnego i prowadzenia rejestru uczelnianych organizacji studenckich
ZAŁĄCZNIK

Zarządzenie nr 51/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie: zmiany załącznika do Zarządzenia nr 32/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze
ZAŁĄCZNIK

Zarządzenie nr 52/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 03 grudnia 2007 roku w sprawie: Regulaminu przyznawania świadczenia świątecznego z okazji Świąt Bożego Narodzenia w roku 2007
ZAŁĄCZNIK

Zarządzenie nr 53/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górzez dnia 10 grudnia 2007 roku w sprawie: organizowania szkolenia studentów Kolegium Karkonoskiego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarządzenie nr 54/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie: polityki rachunkowości

Zarządzenie nr 55/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie: przewidywanych ilości miejsc na studiach w roku akademickim 2008/2009.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marcin Rajkowski
Dokument z dnia: 04.04.2008
Dokument oglądany razy: 6 186
Opublikował: Marcin Rajkowski
Publikacja dnia: 14.10.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl