ARCHIWALNY BIP
od 2005 do 2019

   mapa strony   |   kontakt   |

Zarządzenia Rektora 2018

Zarządzenie nr 1/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia godzin rektorskich.

Zarządzenie nr 2/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne o wartości powyżej kwoty 30.000 EURO, w celu wyboru najkorzystniejszej
oferty, na rok 2017.

Załącznik

Zarządzenie nr 3/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 08 stycznia 2018 roku w sprawie: uchylenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze osób uczestniczących w realizacji projektów i innych przedsięwzięć finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Zarządzenie nr 4/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia katalogu przedmiotów ogólnouczelnianych.
Załącznik

Zarządzenie nr 5/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 02 lutego 2018 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia selekcji materiałów bibliotecznych w Bibliotece i Centrum Informacji Naukowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 6/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 02 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego do realizacji projektu pn. „Wdrożenie programu rozwojowego w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”.

Zarządzenie nr 7/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 02 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego do realizacji projektu pn. „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW”.

Zarządzenie nr 8/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 05 lutego 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 11/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie ustalenia opłaty za trzynastą edycje kursu dokształcającego na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 9/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie przedłużenia terminu sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim dla kierunku pielęgniarstwo na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 10/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie stosowania 50 % stawki kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy.
Załącznik1
Załącznik2
Załącznik3

Zarządzenie nr 11/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie: Regulaminu przyznawania świadczenia świątecznego z okazji Świąt Wielkanocnych w roku 2018
Załącznik

Zarządzenie nr 12/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów 20-lecia Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 13/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość wyrażona w złotych nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro”.

Załącznik - Regulamin
Załącznik 1 do regulaminu
Załącznik 2 do regulaminu

Zarządzenie nr 14/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu opracowującego Zintegrowany Model Zarządzania do realizacji projektu pn. „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW”.

Zarządzenie nr 14a/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji do oceny wniosków pracowników do realizacji projektu pn. „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW

Zarządzenie nr 15/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z noclegów w Domu Studenta Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 16/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2018/2019 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze
Załącznik 

Zarządzenie nr 17/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 08 czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Mieszkańców Domu Studenta dla Studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 18/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie: ustalenia terminu urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 18a/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie powierzenia dodatkowych zadań pracownikom biorącym udział przy realizacji projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”.

Zarządzenie nr 19/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie : utworzenia pierwszej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Język niemiecki w kontaktach biznesowych i turystycznych

Zarządzenie nr 20/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie: powołania kierownika pierwszej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Język niemiecki w kontaktach biznesowych
i turystycznych

Zarządzenie nr 21/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie: ustalenia opłaty za pierwszą edycję studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Język niemiecki w kontaktach biznesowych i turystycznych.

Zarządzenie nr 22/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie: wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców za kształcenie w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze w roku akademickim 2018/2019 oraz zasad i warunków zwalniania z części tych opłat i rozkładania ich na raty

Zarządzenie nr 23/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie: zasad podziału dotacji przyznanej przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ na projekty mobliności edukacyjnej w sektorze szkolnictwa wyższego w ramach programu Erasmus+ w Konkursie 2018.
Załącznik

Zarządzenie nr 24/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 29/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej  Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 czerwca 2017 roku  wprowadzającego Regulamin Pomocy Materialnej dla studentów Karkonoskiej  Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Załącznik1
Załącznik2

Zarządzanie nr 24a/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia kwot stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2018/2019.

Zarządzenie nr 25/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie: powołania i określenia zadań Inspektora Ochrony Danych osobowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 26/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów  rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019.
Załącznik

Zarządzenie nr 27/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 7 września 2018 roku w sprawie: opłat za praktyki zawodowe studentów studiów stacjonarnych kierunków pedagogicznych w roku akademickim 2018/2019.

Zarządzenie nr 28/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 12 września 2018 roku zmieniające: Zarządzenie nr 62/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 23 października 2015 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej.

Zarządzenie nr 29/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 września 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w „Polityce rachunkowości Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze”.

Zarządzenie nr 29a/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 1 października 2018 roku w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego do realizacji projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”.

Zarządzenie nr 30/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 12 października 2018 r. w sprawie: wprowadzenia godzin rektorskich.

Zarządzenie nr 30a/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 12 października 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w projekcie pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”.

Zarządzenie nr 30b/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 12 października 2018 roku w sprawie: wyznaczenia opiekunów praktyk zawodowych w roku akademickim 2018/2019 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 31/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 29 października 2018 roku w sprawie: powołania Komisji do opracowania nowego Statutu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 32/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Rektora nr 16/2018 z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2018/2019 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
Załącznik

Zarządzenie nr 33/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie: wprowadzenia procedury postępowania z pracami doraźnymi studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
Załącznik 1 

Zarządzenie nr 34/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie : utworzenia i uruchomienia I edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : TRENING MENTALNY W SPORCIE

Zarządzenie nr 35/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie : ustalenia opłaty za pierwszą edycję kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : TRENING MENTALNY W SPORCIE

Zarządzenie nr 36/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górzez dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie : powołania kierownika pierwszej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : TRENING MENTALNY W SPORCIE

Zarządzenie nr 37/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie: Regulaminu przyznawania świadczenia świątecznego z okazji Świąt Bożego Narodzenia w roku 2018

Załącznik

Zarządzenie nr 38/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie: powołania rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 39/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 listopada 2018 w sprawie: uzupełnienia składu Rady Wydawniczej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 40/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie: uzupełniania składu Uczelnianej Komisji Wyborczej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 41/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 07 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 31/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w sprawie powołania Komisji do opracowania nowego Statutu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 42/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 07 grudnia 2018 roku w sprawie : uruchomienia trzynastej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna.

Zarządzenie nr 43/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 07 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania kierownika trzynastej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna.

Zarządzenie nr 44/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 07 grudnia 2018 roku w sprawie: ustalenia opłaty za trzynastą edycję studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna.

Zarządzenie nr 45/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie: podwyższenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 kwot stypendium socjalnego, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie nr 46/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie: podziału funduszu nagród dla pracowników Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 47/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia „Zasad dyplomowania” w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Załącznik

Zarządzenia nr 48/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie: przewidywanych ilości miejsc na studiach w roku akademickim 2019/2020.

Zarządzenia nr 49/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie: zasad prowadzenia gospodarki finansowej w okresie prowizorium budżetowego na 2019 rok.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Webmaster KPSW
Dokument z dnia: 05.01.2018
Dokument oglądany razy: 4 409
Opublikował: Marcin Kwiatkowski
Publikacja dnia: 23.07.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl