ARCHIWALNY BIP
od 2005 do 2019

   mapa strony   |   kontakt   |

Uchwały senatu 2007

UCHWAŁA NR 01/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu Studiów Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze
ZAŁĄCZNIK 1

UCHWAŁA NR 02/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich w Kolegium Karkonoskim w roku 2007
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2
ZAŁĄCZNIK 3

UCHWAŁA NR 03/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie : zatwierdzenia składu Komisji Dyscyplinarnej i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów KK
ZAŁĄCZNIK 1

UCHWAŁA NR 04/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie : zatwierdzenia ramowego planu nauczania na kierunku Edukacja techniczno - informatyczna
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2
ZAŁĄCZNIK 3

UCHWAŁA NR 05/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia planu nauczania studiów podyplomowych kierunku Socjoterapia z terapią pedagogiczną

UCHWAŁA NR 06/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia zmian w planie nauczania na kierunku Fizjoterapia
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

UCHWAŁA NR 07/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie : zatwierdzenia zmian w planie nauczania na kierunku Filologia polska
ZAŁĄCZNIK 1

UCHWAŁA NR 08/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 stycznia 2007roku w sprawie: zmiany specjalności kształcenia studenta niepełnosprawnego kierunku filologia polska nauczycielska - Grzegorza Knychały na specjalność nienauczycielską kierunku filologia polska
ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

UCHWAŁA NR 09/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie : wyrażenia zgody na przystąpienie Kolegium Karkonoskiego do Konsorcjum Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa.

UCHWAŁA NR 10/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia korekty prowizorium planu rzeczowo-finansowego KK na rok 2007
ZAŁĄCZNIK 1

UCHWAŁA NR 11/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 12/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia dokumentu Misji Kolegium Karkonoskiego
ZAŁĄCZNIK 1

UCHWAŁA NR 13/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie nauczyciela akademickiego w Instytucie Edukacji Medycznej

UCHWAŁA NR 14/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie : zatwierdzenia zmian w planie nauczania na kierunku Pielęgniarstwo
ZAŁĄCZNIK 1

UCHWAŁA NR 15/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie: stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z ustawą i statutem

UCHWAŁA NR 17/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie nauczyciela akademickiego w Instytucie Pedagogiki

UCHWAŁA NR 18/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie: poparcia stanowiska Senatu Uniwersytetu Warszawskiego.

UCHWAŁA NR 19/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia podziału wyniku finansowego netto za rok 2006.

UCHWAŁA NR 20/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu Studiów Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
ZAŁĄCZNIK 1

UCHWAŁA NR 21/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kolegium Karkonoskiego za rok 2006.

UCHWAŁA NR 22/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie: przyjęcie kodeksu Dobre praktyki w szkołach wyższych
ZAŁĄCZNIK 1

UCHWAŁA NR 23/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie: zmian do Uchwały nr 56/2006 Senatu KK w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz warunków zwalniania z tych opłat studentów w roku akademickim 2006/2007 w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 24/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego KK na rok 2007.
ZAŁĄCZNIK 1

UCHWAŁA NR 25/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia planu nauczania na kierunku Filologia.
ZAŁĄCZNIK 1

UCHWAŁA NR 26/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie: ustalenia zasad i trybu przyjmowania na studia w roku akademickim 2008/2009.

UCHWAŁA NR 27/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie: organizacji zajęć lektoratu języka angielskiego i niemieckiego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Kolegium Karkonoskim

UCHWAŁA NR 28/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie: ustalania pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk oraz warunków jego obniżania.

UCHWAŁA NR 29/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz warunków zwalniania z tych opłat studentów Kolegium
Karkonoskiego w Jeleniej Górze.

ZAŁĄCZNIK 1

UCHWAŁA NR 30/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia siatek godzin dla kierunków studiów: Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Filologia polska, Wychowanie fizyczne, Pedagogika

UCHWAŁA NR 31/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE
z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie: Przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

ZAŁĄCZNIK 1

UCHWAŁA NR 32/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE
z dnia 24 września 2007 roku w sprawie: ustalania pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk oraz warunków jego obniżania.

UCHWAŁA NR 33/ 2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE
z dnia 24 września 2007 roku w sprawie: zaopiniowania kandydatury na kierownika Studium Języków Obcych

UCHWAŁA NR 34/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE
z dnia 24 września 2007 roku w sprawie: przedstawienia kandydatów do zespołów kierunków studiów Państwowej Komisji Akredytacyjnej

UCHWAŁA NR 35/ 2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 24 września 2007 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z działalności za rok 2006/2007

UCHWAŁA NR 36/ 2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 24 września 2007 roku w sprawie: powołania senackiej Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia
ZAŁĄCZNIK 1

UCHWAŁA NR 37/ 2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE
z dnia 24 września 2007 roku w sprawie: powołania senackiej Komisji Finansów i Rozwoju Uczelni

ZAŁĄCZNIK 1

UCHWAŁA NR 38/ 2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 24 września 2007 roku w sprawie: zmian w planie rzeczowo-finansowych na 2007 rok

UCHWAŁA NR 39/ 2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 24 września 2007 roku w sprawie: powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów 10-lecia Uczelni
ZAŁĄCZNIK 1

UCHWAŁA NR 40/ 2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 24 września 2007 roku w sprawie: zaopiniowania kandydatury na kierownika Studium Wychowania Fizycznego

UCHWAŁA NR 41/ 2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 24 września 2007 roku w sprawie: wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 42/ 2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 24 września 2007 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zaliczenie działalności w ramach prac organizacyjnych Centrum Rehabilitacji i Integracji Osób Niepełnosprawnych do wymiaru zajęć dydaktycznych Prorektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 43/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 października 2007 roku w sprawie : powołania Rady Bibliotecznej
ZAŁĄCZNIK 1

UCHWAŁA NR 44/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 października 2007 roku w sprawie: utworzenia Międzywydziałowego Centrum Praktyk Zawodowych.

UCHWAŁA NR 45/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 października 2007 roku w sprawie: powołania członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich.

UCHWAŁA NR 46/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 października 2007 roku w sprawie: Regulaminu przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
ZAŁĄCZNIK 1

UCHWAŁA NR 47/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 października 2007 roku w sprawie: powołania członków Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów.

UCHWAŁA NR 48/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 października 2007 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr13/2006 Senatu Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z 25 kwietnia 2005 roku w sprawie powołania Studium Wychowania Fizycznego.

UCHWAŁA NR 49/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 października 2007 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr12/2006 Senatu Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z 25 kwietnia 2005 roku w sprawie powołania Studium Języków Obcych

UCHWAŁA NR 50/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 października 2007 roku w sprawie: uchylenia Uchwały nr 16/2005 Senatu Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie zasad podziału oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla pracowników nie będących
nauczycielami akademickimi.

UCHWAŁA NR 51/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 października 2007 roku w sprawie : wyboru biegłego rewidenta

UCHWAŁA NR 52/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zakup w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Kadetów 1 i ul. Kadetów 3 w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 53/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zakup w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Radarowej 3 w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 54/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie: określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na zakup nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Kadetów 1 i Kadetów 3 w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 55/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie: określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na zakup nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Radarowej 3 w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 56/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Cieplickiej 16 w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 57/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Zamojskiego 7 w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 58/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wprowadzenie dwumodułowości kształcenia na Wydziale Humanistycznym.

UCHWAŁA NR 59/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie: uchylenia Uchwały nr 2/98 Senatu Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 7 września 1998 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu obrad Senatu Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 60/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 52/2007 Senatu Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej przy ul. Kadetów 1 i Kadetów 3 w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 61/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu

UCHWAŁA NR 62/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE
z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie: utworzenia kierunku Historia ze specjalnością Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i regionalistyka na Wydziale Humanistycznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 63/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie: powołania członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów

UCHWAŁA NR 64/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE
z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego Kolegium Karkonoskiego na rok 2007

UCHWAŁA NR 65/2007 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie: przeprowadzenia dodatkowego naboru na studia w semestrze letnim roku akademickiego 2007/2008 na kierunkach: Elektronika i telekomunikacja, Edukacja informatyczno-techniczna w Wydziale Technicznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marcin Rajkowski
Dokument z dnia: 04.04.2008
Dokument oglądany razy: 5 863
Opublikował: Marcin Rajkowski
Publikacja dnia: 05.10.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl